Křesťanská revue

4/2014 NEZABIJEŠ

Milí čtenáři,

právě otevíráte čtvrté letošní číslo Křesťanské revue, jehož tematické příspěvky jsou věnovány biblickému přikázání Nezabiješ. Co všechno se pod tímto kratičkým pokynem skrývá? Mají pravdu ti vykladači, kteří omezují jeho význam na zákaz vraždy, ať už „úkladné“, nebo „v afektu“?
Nebo se toto přikázání týká každého úmyslného zmaření lidského života? Měli by tedy důslední vykladači vyvodit z Desatera principiální odmítnutí trestu smrti v justici? Měli by z něj spolu s Petrem Chelčickým vyvodit také nekompromisní pacifismus a tudíž i kategorické odmítnutí spravedlivé (tedy např. obranné) války? Nebo se v sebeobraně či při obraně slabšího zabíjet smí? A v jakém smyslu lze aplikovat přikázání „Nezabiješ“ na teologickou rozpravu o umělém přerušení těhotenství? Je interrupce usmrcením člověka? Je třeba v rozpravě o lidských právech trvat na právech těch lidí, kteří se ještě nenarodili? Nebo je to fundamentalistická demagogie? Je legitimní a žádoucí vycházet z přikázání „Nezabiješ“ v etické rozpravě o umělém oplodnění, při němž dochází k fertilizaci více než jednoho vajíčka? Je likvidace přebytečných počatých vajíček zmařením lidského života?
A jak je to s biblickou argumentací křesťanských aktivistů proti legalizaci eutanazie? Patří šesté přikázání do této složité debaty, nebo ne? Měli by lékaři vždy a za všech okolností vynaložit veškeré úsilí a prostředky na prodloužení života? Nebo přichází ve zhoršujícím se zdravotním stavu chvíle, kdy je třeba člověku „dovolit odejít“? Existuje v takových případech zlom, po kterém už nejde o prodlužování života, ale spíš o prodlužování smrti? Týká se šesté přikázání také sebevražby, případně asistované sebevraždy v případě fatální diagnózy? Nad těmito a podobnými otázkami uvažují autoři tematických příspěvků tohoto čísla.
Z pověření redakční rady si, milí čtenáři, v rámci tohoto úvodníku dovoluji připomenout, že od příštího čísla budeme posílat výtisky Křesťanské revue jen platícím objednatelům. A vás, milí příznivci našeho časopisu, kteří jste dosud nezaplatili předplatné, prosíme, abyste tak učinili. Zároveň mám pro vás dvě organizační sdělení: zajímavou polemiku týkající se stanoviska Romana Jocha ohledně trestu smrti z Křesťanské revue (číslo 5 z roku 1998) najdete na našich internetových stránkách, které doporučujeme vaší pozornosti.
A nakonec vám, milí čtenáři, za sebe sděluji, že jsem pro přílišné pracovní vytížení musel složit funkci odpovědného redaktora Křesťanské revue. Práce pro náš časopis mě velmi těšila a hodlám v ní pokračovat, břímě redaktora je ale v současné době nad mé síly a věřím, že se nám brzy podaří najít pro tuto pozici vhodného nástupce.

Přejeme vám pěkné pozdní léto a při četbě Křesťanské revue inspirující zážitky.

Za redakční radu

Pavel Hošek

Aktuální číslo . Redakce . Předplatné . Listárna . Archiv . Novinky