5/2015 BEZ DOMOVA

Milí čtenáři,

v tomto čísle se věnujeme jednomu ze sociálních problémů v naší společnosti – bezdomovectví. Inspirovala nás k tomu též podnětná akce, Konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice, která se uskutečnila 26. a 27. listopadu 2014 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O jaký typ konference se jednalo, vysvětluje ve svém příspěvku jeden z jejích organizátorů Ilja Hradecký. Ten již v roce 1990 (!) založil se svou manželkou Vlastimilou občanské sdružení Naděje, zaměřené na poskytování sociálních a zdravotních služeb bezdomovcům a dalším ohroženým skupinám. Sdružení, které vedl do roku 2013, má v současné době 21 poboček doslova po celé České republice.

Z uvedené konference vyšel sborník, který je k dispozici na webové adrese

www.bezdomovectvi.info/cs/. Ve sborníku jsou příspěvky 20 expertů, kteří se na konferenci vyslovovali k pěti klíčovým otázkám, týkajícím se dané problematiky, i řada dalších informací. Lze vřele doporučit každému, koho zajímá, jak to u nás s bezdomovci skutečně je.

Pro toto číslo se nám podařilo získat příspěvěk jednoho z expertů, sociologa Libora Prudkého, který na základě informací od klientů sdružení Naděje analyzoval příčiny, které způsobují, že lidé střechu nad hlavou ztratí. V příspěvku jsou též statistické údaje o počtech lidí bez domova a o tom, kdo tuto skupinu vlastně tvoří. O několika typických osudech lidí, kteří ztratili domov, a o jejich psychických problémech píše psychoterapeutka ze sdružení Naděje Danuše Slánská.

V poskytování pomoci bezdomovcům se dlouhodobě angažují jak jednotliví křesťané, tak nejrůznější křesťanská společenství. O jednom příkladu z pražského seniorátu ČCE se dočtete v příspěvku Magdaleny Marešové. Téma bezdomovectví zaznívá i v rozhovoru. s výtvarnicí a básnířkou Dagmar Urbánkovou a je mu věnována recenze knihy Jana Kellera Posvícení bezdomovců. V našem čísle žel chybí informace o tom, co pro bezdomovce soustavně podniká Armáda spásy.

Z příspěvků Ilji Hradeckého a Libora Prudkého jasně vyplývá, že jednou z hlavních, ne-li přímo nejvýznamnějších příčin bezdomovectví je nedostatek možností cenově dostupného bydlení pro chudé rodiny nebo jednotlivce a s tím související problém zadlužování, exekucí atd. Rozsah tohoto problému je větší, než si myslíme, a moc se o něm nemluví. Do značné míry byl vyvolán nezodpovědným počínáním státu a mnoha měst a obcí, které převedly svůj bytový fond do rukou různých spekulantů a obchodníků s lidskou bídou. Pokusíme se tomuto tématu věnovat v některém z příštích čísel.

K letošnímu husovskému výročí se váže ještě studie Jany Nechutové o (ne)vydávání Husových spisů. Ta staví všechny plamenné projevy i vyvěšování husitských praporů do realistického světla. Kritické vydávání Husových spisů, které započalo v padesátých letech minulého století, dospělo po šedesáti letech do poloviny, a to jen díky tomu, že počátkem tohoto tisíciletí převzalo vydávání belgické nakladatelství Brepols (od roku 2004 vydalo již čtyři svazky, česká nakladatelství jich za předchozích téměř padesát let vydala devět). Editoři Husových spisů sice pilně pracují, ale českou společnost zřejmě moc nezajímá, co Jan Hus skutečně učil a hlásal. Když T. G. Masaryk řekl Karlu Čapkovi „Máme plná ústa tradice, ale poznat ji, to ne,“ věděl, o čem mluví. Dnes by se možná vyjádřil i méně decentně.

Za redakční radu:

Vladimír Roskovec