3/2015 M. JAN HUS

Milí čtenáři,

u příležitosti šestistého výročí upálení mistra Jana Husa v roce 1415 je letošní třetí číslo našeho časopisu ve své tematické části věnováno různým pohledům na Husův život a dílo. Tento pestrý a obsahově bohatý blok přináší ukázky Husových myšlenek a jejich reflexe, ve kterých renomovaní autoři přibližují Husův odkaz, tedy v různých aspektech postihují to, co bylo a je z Husova myšlení a jednání inspirativní a co zůstává až dodnes živé a nosné.

Husův odkaz lze stručně vyjádřit důrazem na praktickou realizaci nápravy společnosti v duchu Písma svatého nebo, jednodušeji řečeno, důrazem na sepětí víry a života. Ovšem patrně jako první, co napadne současníka, který je aspoň trochu s Husovým myšlenkovým odkazem obeznámen, je téma pravdy. Husovo pojetí pravdy a snaha o důslednou věrnost poznané pravdě s vědomím její duchovní moci je také tématem, na které se zaměřuje předložený článek prof. Trojana.

V tematickém bloku dále najdete příspěvek prof. Fundy, který představuje filosofický podtext Husovy pře a nabízí její intenční srovnání s událostmi roku 1968.Sociálně etickým důrazům Husova díla, jeho nahlédnutí v perspektivě reformační teologie a porovnání s učením Jednoty bratrské se věnuje doc. Halama. Husa jako inspirátora v jeho dobovém kontextu ilustruje příspěvek dr. Keřkovského. Husův význam pro dnešní společnost je námětem textu prof. Nechutové, který zároveň poskytuje úvod pro porozumění Husově osobnosti a základním společenským představám o něm. Proměnlivému významu Husovy recepce v dějinách slovenského luteranismu se zase věnuje příspěvek Radima Pačmára. Petr Pithart staví ve svém osobně pojatém zamyšlení vedle Husa postavu Jana Palacha.

Tematický blok tohoto čísla je tedy pestrým nahlédnutím do dějinné i současné reflexe Husova života a díla. Díky tomu, že někteří autoři ve svých článcích navíc odkazují na relevantní literaturu, stávají se naše texty do jisté míry úvodem a dobrým pozváním k přemýšlení o mistru Janu. A jsme rádi, že jste toto pozvání přijali.

S tematickým blokem souvisí také rozhovor tohoto čísla, ve kterém můžeme s prof. Roytem uvažovat o vztahu k výtvarnému umění v době husitské. „Odpočinek“ od husovského tématu pak představují příspěvky v dalších rubrikách. Než se k nim ovšem pročtete, chtěl bych vám ještě nabídnout známou větu z Husova dopisu, který Hus píše 10. června roku 1415 „všem věrným Čechům“. Tento dopis je uzavřen prosbou: „Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“

I dnes, o šest set let později, zde můžeme zahlédnout trvalé základy, na nichž spočívá dobrý život jednotlivce i společnosti. Těmito základy se Husovi ukazuje být vzájemná solidarita („prosím, abyste se milovali“), kterou je nutno vyvažovat spravedlností („dobrých násilím tlačiti nedali“) a ovšem společný hodnotový systém, který vyvěrá z pravdy („pravdy každému přáli“). Husův odkaz tak souzní se slovem evangelia: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými!“ (Jan 8,32).

Radost z této svobody i z četby předložených článků vám přeje

Lukáš Klíma