Inspirativní spojení [Zdeněk A. Eminger]

Kniha českobudějovické badatelky a pedagožky Kateřiny Brichcínové (* 1982) „Ve své lásce nás předem určil…“ Předurčení. Svatý Pavel, svatý Augustin a Vladimír Boublík je jasnou řečí mladé teoložky o člověku, jehož život a dílo jí před mnoha lety učarovaly. Její pouť a teologická sestoupení do díla česko-římského teologa a děkana teologické fakulty Papežské lateránské univerzity Vladimíra Boublíka (1928 Mokrosuky–1974 Klatovy) i do mnoha jiných paralelních textů vydalo letošního roku nakladatelství Trinitas.

Autorka práci význačného exilového teologa druhé poloviny 20. století pouze nepopisuje. Otevírá ji, uvažuje nad ní, komentuje a vede s Boublíkem pozoruhodný dialog, jako by se spolu procházeli kolem římských aureliánských hradeb. Jak známo z jeho Dopisů Monice (Trinitas 2001), právě tam občas utrhl pár chudobek pro ženu, kterou miloval… Ve svém civilním jazyku zpřístupňuje jihočeská teoložka dané téma nejen odborníkům, ale i těm, kteří si vůči teologickým spisům udržují, a někdy právem, určitou distanci. Její zájem o myšlenku predestinace a Trojiční podobu lásky se však v Boublíkově díle nevyčerpává. Jde k Písmu a k pramenům Pavlova a Augustinova uvažování o předurčení člověka, které zásadním způsobem ovlivnily nejen teologickou tradici, ale rovněž církevní praxi. Na mnoha případech ukazuje, jak se v jejím pohledu Augustin vydal do slepé uličky, z níž už nedovedl a nestihl najít cestu ven. Tam, kde kdysi začal Vladimír Boublík, dnes Kateřina Brichcínová pokračuje.

Autorka se ve své rozsáhlé studii věnuje Boublíkovým teologickým tezím, které souvisí hlavně s tématem předurčení, s Trinitas a s otázkami spásy a Boží lásky. Představuje je, kriticky zhodnocuje a tam, kde je to třeba, nabízí své vlastní náměty k úvaze a vede s autorem Teologie dějin spásy (Karmelitánské nakladatelství 2002) či Duchovního deníku (Refugium Velehrad–Roma 2010) rozhovor či přímo diploos. Trpělivě vysvětluje autorovy originální teologické pozice a odkrývá různé vrstvy predestinační a rovněž trojiční nauky. Zvlášť viditelné to je v její explikaci Boublíkových idejí, které se týkají předurčení a ospravedlnění v díle sv. Augustina, ale i ostatních autorů. Bez zaváhání se pohybuje v použitých pramenech, v primární i sekundární literatuře, a to v původních jazycích i překladech.

Podstatným rysem práce Kateřiny Brichcínové je pečlivé zpracování a její jazyk, slovo a řeč. Ta čtenáře nenudí ani nestraší pojmy a kategoriemi z hloubi teologického dávnověku. Tam, kde je to třeba, např. u řeckých nebo latinských výrazů, autorka dané pasáže pro jistotu překládá, a činí je tak srozumitelnými i pro čtenáře bez soustavného teologického vzdělání. Péče věnovaná textu a edici celé knihy je na skvělé úrovni, což je dnes věc spíš neobvyklá. Někdy se stává, že velké teologické či filosofické studie trpí jakousi autorskou únavou. Po počátečním nadechnutí a rozmachu se pisatel vydá ze svých sil a k cíli dojde či doklopýtá spíš ze setrvačnosti. To u Kateřiny Brichcínové nenajdete. Práce, která vznikala a zrála řadu let, si drží tempo a energii od první do poslední stránky.

Přemostění mezi minulostí a dneškem, které autorka vytvořila, stejně jako civilní Boublíkův portrét s představením podstatných milníků jeho života, může přimět k četbě této knihy i čtenáře mimo teologické či historické obory. Širokým záběrem a rozborem zásadních teologických témat vzbudí práce zájem i u teologů protestantské a východní tradice, neboť se dotýká toho, co je pro teologii nezbytným ekumenickým svorníkem a východiskem. Za zmínku stojí také předmluva s názvem Od Velkého třesku k predestinaci, v níž nás ve své lásce předem určil, kterou napsal významný česko-italský teolog Karel Skalický.

Čtenář by jistě rád znal motivy, vedoucí k tomu, že si doktorka Brichcínová vybrala za předmět svého vědeckého zájmu právě Boublíkovo dílo. I kdyby si však nechala toto vyznání sama pro sebe, cítíte, že tohle spojení mezi oběma je podařené a inspirativní. A tak jako je česká protestantská teologie nerozlučně spjata se jmény Karla Bartha a Jana Štefana, zdá se, že přední Boublíkovou znalkyní a apoštolkou jeho díla se svojí prací stala Kateřina Brichcínová.

Zdeněk A. Eminger

Kateřina Brichcínová: Ve své lásce nás předem určil. Předurčení. Svatý Pavel, svatý Augustin a Vladimír Boublík, Svitavy, Trinitas / Křesťanská akademie Řím, 2017, 320 s.

Vytisknout