Po letech opět v Bělči [Ladislav Pokorný]

Po pěti letech jsme se sešli na starém známém místě, v Letním táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Retreat Akademické Ymky se konal ve dnech 5.–7. května za hojné účasti (v sobotu nás bylo kolem padesáti!). Téma bylo totiž přitažlivé: „Rusko a Evropa“.

První přednášející v sobotu ráno byl historik Vratislav Doubek, který se v zasvěceném a velmi zajímavém výkladu věnoval obrazu Ruska, jak se vyvíjel v českém kulturním a politickém povědomí během 19. a 20. století. Na mnoha uvedených citátech a výrocích našich národních buditelů a posléze i politiků jsme mohli názorně sledovat, jak se k velkému slovanskému národu na východě Evropy naše naděje upínaly a jak se postupem času měnily. Druhý přednášející byl Tomáš Glanc, rusista a historik umění, který se věnoval především dílům současných ruských umělců a jejich ohlasu v ruské společnosti. Poukázal na to, že přes značnou nekonformnost většiny z nich jsou současným režimem do značné míry tolerováni; jejich vliv na širší veřejnost je z podstaty věci omezený. Poslední sobotní přednášející, překladatel a novinář Libor Dvořák se soustředil na politický vývoj Ruska posledních 30 let, od nástupu M. S. Gorbačova do čela komunistické strany k rozpadu Sovětského svazu a dále až po dnešek. Pozitivně zhodnotil Gorbačovovo úsilí o demokratizaci sovětské společnosti a současně se nevyhnul ani příčinám toho, že toto úsilí zůstalo na půl cesty; ruská společnost se tak po zmatcích Jelcinovy éry ocitla pod vlivem do značné míry autoritářské vlády Vladimíra Putina, která ovšem disponuje nebývalou popularitou. Své vývody uzavřel konstatováním, že nejlepší pro Rusko i okolní svět by nepochybně byla kombinace Gorbačovova demokratismu s Putinovou rozhodností.

Večerním výkladem o knize T. G. Masaryka program doplnila i naše věrná členka Jiřina Šiklová.

V neděli ráno po krátké pobožnosti, vedené Magdou Trgalovou, program pokračoval zajímavou přednáškou Julie Kolesničenkové, Rusky žijící v ČR a současné frekventantky doktorandského studia na ETF UK, zaměřeného na dějiny pravoslaví. Její výklad o vlivu pravoslavného myšlení na ruskou společnost přinášíme na jiném místě tohoto čísla našeho časopisu.

Po všech přednáškách následovala pestrá diskuse řady účastníků a celý retreat byl hodnocen jako mimořádně zdařilý. Naše díky patří jak hlavnímu organizátoru Petru Dvořákovi, tak dalším kolegům, kteří se zasloužili o aktivní účast našich hostů.

Ladislav Pokorný

Vytisknout