Redakční úvodník 1/2006

Milí čtenáři, 

dostáváte do rukou první letošní číslo KR, kterým náš časopis vstupuje do 73. roku své existence. Na své životní pouti prodělala KR řadu malých i velkých proměn. Měnila se grafická úprava, redakční rada i okruh čtenářů. Základní nasměrování však „Révě“ dali do vínku v roce 1927 otcové zakladatelé E. Rádl a J.L. Hromádka. Už sedm desetiletí chce být náš časopis prostorem odpovědného dialogu o aktuálních otázkách sočasné doby. Chce být platformou upřímného hledání odpovědí na společenské, kulturní a politické otázky dneška ve světle evangelia. Je časopisem angažovaných křesťanů, těch, kteří „čtou bibli a noviny“. Nechce být ani dostředivým periodikem církevní subkultury, ani nesrozumitelným žurnálem subkultury akademické. Chce se stále znovu upřímně ptát: co znamená evangelium dnes, tady a teď, jak vypadá autentická křesťanská víra v civilním životě, v rodině, na pracovišti, ve škole, v politice, kultuře, a ovšem také v církvi.

Nová tvář KR nebude na této základní orientaci nic měnit. Chceme se v tom nejlepším slova smyslu vracet ke kořenům, ovšem nikoli ze sentimentality. Rádl a Hromádka nám nastavili laťku pořádně vysoko, chceme v jejich příkladu hledat inspiraci. Chceme být aktuálním, zajímavým, relevantním časopisem, jakým byla KR za první republiky a po válce. I proto je první číslo tohoto ročníku věnováno slavnému odkazu otců.

Po úvodní úvaze J.S. Trojana najdete v toto čísle několik důležitých zastavení, mapujících nejdůležitější etapy historie našeho časopisu (úvodníky z let 1927, 1946 a úvodník L. Pokorného z roku 1994, články M. Buly z roku 1957 a J.B. Šourka z roku 1960). Rubrika Časové úvahy přináší několik komentářů současného politického a kulturního dění (B. Hájek hovoří o dějinách Evropy, J. Schneider o českých muslimech a V. Tydlitátová o Blízkém Východě). Rubrika Studie a eseje nabízí portrét zesnulého filosofa M. Machovce (M. Balabán), a také článek o rané podobě židovsko-křesťanských vztahů (S. Horňanová).

Vedle zásadnějších příspěvků najdou čtenáři v tomto i dalších číslech KR recenze teologické literatury, komentáře věnované kulturním akcím a uměleckým dílům, zprávy akademické Ymky, rozhovory a ankety, básně, ohlasy čtenářů, polemiky a diskuse.

Anketa tohoto čísla se týkala jednoduché otázky: co pro vás znamená Křesťanská revue? Tuto otázku si v redakční radě klademe velmi naléhavě, sami za sebe i za naše čtenáře. Přejeme si, aby KR byla opravdu dynamickým, interaktivním časopisem. Proto velmi vítáme otevřený rozhovor nad jednotlivými tématy, diskuse, vzájemné tříbení názorů při společném hledání pravdy. Tak si to představovali Rádl a Hromádka a my v jejich kursu chceme pokračovat. Zveme k tomu srdečně a bratrsky (sestersky) i vás, milí čtenáři.

Za redakční radu
Pavel Hošek

Vytisknout